Dnes je: 19.06.2024

Zpět

Příslušný k vydání matričního dokladu je matriční úřad, v jehož obvodu k matriční události (narození, uzavření manželství, úmrtí) došlo.
Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana ČR v cizině, pak se žadatel obrátí na Úřad městské části Brno - střed, který vede tzv. Zvláštní matriku.

O vydání matričního dokladu může požádat:
- fyzická osoba, které se zápis týká nebo její manžel, rodiče, děti prarodiče, vnuci, pravnuci, sourozenci nebo zplnomocněný zástupce
- státní orgány nebo orgány územních samosprávných celků pro úřední potřebu
- statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění , jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31.12.1949
- fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků

K vydání duplikátů matričního dokladu žadatel předkládá:
- doklad, kterým prokáže svou totožnost
- veřejnou listinu (např. rodný list, oddací list) nebo listinu, ze které bude možno dovodit, že se zápis týká členů jeho rodiny
- ověřenou plnou moc, pokud žádost vyřizuje zplnomocněný zástupce

Za vydání prvopisu matričního dokladu se správní poplatek nevybírá.
Za vydání duplikátů rodného, oddacího nebo úmrtního listu je stanoven správní poplatek 100 Kč.

Chcete být informování?

Zadejte Váš e-mail pro odběr novinek a změn na úřední desce
Informace dle zákona