Dnes je: 25.07.2024

Zpět

Vidimace je ověření, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.

Zákon přesně stanoví, kdy vidimaci nelze provést:
- je-li vidimovanou listinou, občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba
- je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do českého jazyka, v případě, že fotokopii cizojazyčné listiny zhotoví ověřující osoba, může tuto listinu vidimovat
- je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka, pokud je součástí textu a nemá ozdobný charakter
- jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, který by mohly zeslabit její věrohodnost
- jestliže se vidimovaná listina doslova neshoduje s listinou, z níž byla pořízena
- není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, opis nebo kopii pořízenou ze spisu, stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu (správního řádu)

Za ověření každé, i započaté stránky, je stanoven správní poplatek ve výši 30 Kč.

Chcete být informování?

Zadejte Váš e-mail pro odběr novinek a změn na úřední desce
Informace dle zákona