Dnes je: 29.02.2024

Zpět

Legalizace je ověření, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje právnost ani pravdivost údajů uvedených na listině. Ověřující úřad za obsah listiny neodpovídá.
Zákon přesně stanoví, kdy se legalizace neprovede:
- má-li být legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého
- jde-li o legalizace podpisu osoby, která legalizaci provádí
- je-li podpis vyhotoven jinými písmeny, než písmeny latinské abecedy
- jde-li o legalizace podpisu na listině, která neobsahuje žádný text

Žadatel o legalizace předloží k prokázání své totožnosti doklad, kterým je pro občana České republiky platný občanský průkaz nebo platný cestovní doklad. Ostatní žadatelé, kteří nejsou státními občany České republiky, předloží platné doklady dle ust. § 18 zákona o ověřování.
Za každý ověřený podpis je stanoven správní poplatek ve výši 30 Kč.
Legalizace se provádí v úředních místnostech úřadu. Na jiném vhodném místě lze legalizaci provést pouze ze závažných zdravotních důvodů.

Chcete být informování?

Zadejte Váš e-mail pro odběr novinek a změn na úřední desce
Informace dle zákona