Dnes je: 13.07.2024

Zpět

Jméno, popřípadě jména nebo příjmení lze měnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, popř. žádosti jejich zákonných zástupců.

Žádost může podat:
- občan České republiky, popř. zákonní zástupci nezletilého občana ČR
- fyzická osoba, která není občanem ČR, má-li povolen trvalý pobyt na území ČR

Změnu příjmení se povolí tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, směšné nebo je-li pro změnu jiný vážný důvod.

Změna jména se nepovolí:
- žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak,
- žádá-li o změnu na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké
- žádá-li o změnu na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů

V případě nezletilého občana se změna jména nebo příjmení nepovolí, pokud by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.

Žádost o změnu jména nebo příjmení je příslušný:
- matriční úřad podle místa trvalého pobytu nebo podle posledního trvalého pobytu žadatele v ČR
- matriční úřad podle místa trvalého pobytu nezletilého dítěte
- Úřad městské části Praha 1, pokud žadatel nebo nezletilé dítě trvalý pobyt na území ČR nemá nebo neměl

Písemná žádost musí obsahovat:
- jméno, popř. jména, příjmení, popř. rodné příjmení
- datum a místo narození, příp. datum a místo uzavření manželství žadatele
- rodné číslo
- místo trvalého pobytu žadatele, popř. nezletilého dítěte
- jméno, popř. jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil
- jméno, popř. jména, příjmení, popř. rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popř. nezl. dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto osoby
- údaj o státním občanství žadatele, nebo nezl. dítěte
- odůvodnění

K žádosti žadatel dále přikládá:
- rodný list, popř. oddací list žadatele, rodný list nezl. dítěte
- je-li žadatel rozvedeným pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
- je-li žadatel ovdovělý, úmrtní list zesnulého manžela
- doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (např. občanský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu
- doklad o státním občanství (např. občanský průkaz, cestovní pas, osvědčení o st. občanství ČR)
- průkaz totožnost (např. občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu na území ČR)
- souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popř. jmen nebo příjmení
- jde-li o nezletilé dítě, písemný souhlas druhého rodiče nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas

Správní poplatky:
100 Kč
- při povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného
- při povolení změny příjmení na dřívější příjmení (např. pokud je žádost o užívání dřívějšího příjmení podána déle jak jeden měsíce od právní moci rozsudku o rozvodu manželství)
- při povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnutí pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezl. dětí

1000 Kč
v ostatních případech

Osvobození od správního poplatku:
- změna příjmení, k níž dochází na základě oznámení rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena kterémukoli matričnímu úřadu ve lhůtě jednoho měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství
- změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví

Chcete být informování?

Zadejte Váš e-mail pro odběr novinek a změn na úřední desce
Informace dle zákona