Dnes je: 25.07.2024

Zpět

Oprávněná osoba se může nahlédnutím do matriční knihy seznámit se všemi údaji zapsanými v matriční knize.
O nahlédnutí do matriční knihy může požádat osobně:
- fyzická osoba, které se zápis týká nebo její manžel, rodiče, děti prarodiče, vnuci, pravnuci, sourozenci nebo zplnomocněný zástupce
- státní orgány nebo orgány územních samosprávných celků pro úřední potřebu
- statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění , jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31.12.1949
- fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
Nahlížení do matričních knih a činit výpisy z nich lze pouze za přítomnosti matrikáře.

K žádosti o nahlédnutí do matričních knih žadatel předkládá:
- doklad, kterým prokáže svou totožnost
- veřejnou listinu (např. rodný list, oddací list) nebo listinu, ze které bude možno dovodit, že se zápis týká členů jeho rodiny
- ověřenou plnou moc, pokud žádost vyřizuje zplnomocněný zástupce

Při nahlédnutí do matriční knihy za každou matriční událost správní poplatek činí 20 Kč.

Chcete být informování?

Zadejte Váš e-mail pro odběr novinek a změn na úřední desce
Informace dle zákona