Dnes je: 02.03.2024

Zpět

Manželství na území České republiky lze uzavřít formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy (snoubenců), kteří spolu chtějí uzavřít manželství, o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

Uzavření manželství formou občanského sňatku

K podání žádosti a předložení potřebných dokladů je příslušný matriční úřad, v jehož obvodu má být manželství uzavřeno.
Doklady potřebné k uzavření manželství:
- vyplnění dotazník k uzavření manželství (k dispozici na kterémkoliv matričním úřadě)
- doklad, kterým je možné prokázat totožnost ( občanský průkaz, cestovní pas)
- rodný list (originál)
- doklad o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
- pokud je snoubenec ovdovělý, předloží originál úmrtního listu zesnulého manžela
- pokud je snoubenec rozvedený, předloží originál rozsudku o rozvodu manželství s vyznačenou doložkou o nabytí právní moci
Předložené doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystavovány orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Podrobné informace sdělí kterýkoliv matriční úřad.

Pokud snoubenci žádají, aby jejich manželství bylo uzavřeno mimo stanovenou místnost (obřadní síň) nebo v jiný den než stanovený (tím je sobota), je nutné, aby o povolení požádali písemně.

Správní poplatky:
Uzavírání manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR = 3000 Kč
Uzavírání manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR = 2000 Kč
Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo stanovenou místnost = 1000 Kč

Poplatky za uzavření manželství

Uzavření manželství ve stanovenou dobu v úředně určené místnosti - bez poplatku

Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu - správní poplatek 1.000 Kč + poplatek Úřadu městyse Louňovice pod Blaníkem 1.000 Kč

Vydání povolení uzavřít manželství mimo úředně určenou místnost - správní poplatek 1.000 Kč

Správní poplatek se vybírá jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu.

Úředně určená místnost - obřadní síň Louňovice pod Blaníkem č.p.16 (budova úřadu městyse)
Stanovená doba - sobota

Uzavření manželství na Velkém Blaníku a Malém Blaníku
Poplatek Úřadu městyse Louňovice pod Blaníkem 2.000 Kč

Uzavření manželství formou církevního sňatku

Církevní sňatek může být uzavřen před orgánem státem registrované církve nebo náboženské společnosti po předložení osvědčení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství. K vydání osvědčení je příslušný matriční úřad, v jehož obvodu má dojít k uzavření církevního sňatku. Osvědčení má platnost tři měsíce ode dne jeho vydání.

Doklady potřebné k vydání osvědčení pro uzavření církevního manželství:
- písemná žádost (formulář k dispozici na kterémkoliv matričním úřadě)
- dotazník k uzavření manželství (k dispozici na kterémkoliv matričním úřadě)
- doklad, kterým je možné prokázat totožnost ( občanský průkaz, cestovní pas)
- rodný list (originál)
- doklad o místě trvalého pobytu, státním občanství a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
- pokud je snoubenec ovdovělý, předloží originál úmrtního listu zesnulého manžela
- pokud je snoubenec rozvedený, předloží originál rozsudku o rozvodu manželství s vyznačenou doložkou o nabytí právní moci
Předložené doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystavovány orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Podrobné informace sdělí kterýkoliv matriční úřad.

Po uzavření manželství orgán církve nebo náboženské společnosti, před kterým došlo k uzavření manželství, je povinen do tří pracovních dnů od uzavření manželství doručit protokol o uzavření manželství příslušnému matričnímu úřadu, v jehož obvodu bylo manželství uzavřeno. Matriční úřad na základě protokolu provede zápis do matriční knihy a vydá manželům oddací list.

Za vydání osvědčení se správní poplatek nevybírá.

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydání za účelem uzavření manželství občana ČR nebo osoby bez státního občanství s trvalým pobytem na území ČR v cizině.
Písemná žádost se podává na matričním úřadě, který je příslušný podlé místa trvalého pobytu nebo matričnímu úřadu příslušnému podle posledního trvalého pobytu na území ČR před odchodem do ciziny neb Úřadu městské části Praha 1, pokud takový pobyt žadatel nikdy neměl.

K vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství žadatel předkládá:
- písemnou žádost
- občanský průkaz nebo cestovní pas nebo povolení k pobytu cizince
- rodný list
- výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
- úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vydaným orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině (opatřený náležitými ověřeními a úředně přeloženy do českého jazyka)
- úmrtní list zemřelého manžela, pokud je žadatel ovdovělý
- pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, pokud je žadatel rozvedený
- popř. další doklady po dohodě s matričním úřadem.

Vysvědčení o právní způsobilosti má platnost šest měsíců ode dne jeho vydání.
Má-li být vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství použito před orgánem cizího státu, který požaduje vyšší ověření vydaného dokladu, je třeba jej tímto ověřením opatřit.

Za vydání osvědčení je stanoven správní poplatek 500 Kč.

Chcete být informování?

Zadejte Váš e-mail pro odběr novinek a změn na úřední desce
Informace dle zákona